W jaki sposób dbać o turbosprężarkę?

 

Ważnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób dbać o turbosprężarkę. Najpierw jednak byśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie, dowiedzmy się w skrócie, czym ona jest. Tur­bo­sprę­żarka to maszyna wir­ni­kowa skła­da­jąca się z turbiny i sprężarki osa­dzo­nych na wspól­nym wale. Służy m.in. do doładowania silnika spalinowego. Tur­bina jest zasi­lana spalinami z sil­nika, a sprę­żone powietrze przez sprę­żarkę zasila sil­nik. Nie musimy oba­wiać się samo­cho­dów z tur­biną, gdyż odpo­wied­nie dba­nie o nią, oraz wie­dza, zapewni nam jej prawidłowe funkcjonowanie. Jed­nakże musimy uwa­żać, by nasza tur­bina była sprawna i odpo­wied­nio pie­lę­gno­wana, gdyż  może przy­spo­rzyć nam wiele kosz­tów zwią­za­nych z naprawą. Kupno nowej tur­biny wiąże się z wydat­kiem od 2,5 do nawet 15 tysięcy zło­tych. Zde­cy­do­wa­nie tań­sza jest rege­ne­ra­cja – od 1000 do 2500 zł.

 

Po co nam turbosprężarka?

Po co jest tak naprawdę uży­wana tur­bo­sprę­żarka? Kiedy chcemy, by nasz sil­nik w samo­cho­dzie miał więk­szą moc, ale przy tym nie spa­lał więk­szej ilo­ści paliwa, posłu­żymy się tym urzą­dze­niem, które dzięki odpo­wied­niemu wtło­cze­niu więk­szej ilo­ści powie­trza do cylin­dra sprawi, że zwięk­szy się ilość paliwa i podnie­siona zosta­nie moc sil­nika bez nie­po­żą­da­nego wzrostu spa­la­nia.

Czym więc jest tur­bina i sprę­żarka? Tur­bina to układ napę­dzany spa­linami samo­cho­do­wymi wytwarzający ener­gię mecha­niczną. Nato­miast sprę­żarka to maszyna energetyczna, któ­rej zada­niem jest podwyż­sze­nie ciśnienia gazu lub wymu­sze­nie jego przepływu.

Zna­jąc już pod­stawy, o któ­rych powin­ni­śmy pamię­tać, możemy przejść do tego, co jest naj­waż­niej­sze, czyli Jak dbać o turbosprężarkę.

W jaki sposób dbać o turbosprężarkę

Jak już dobrze wiemy, koszty naprawy tego urzą­dze­nia są bar­dzo duże, dla­tego lepiej, abyśmy zadbali o nią wcze­śniej. Wiadomo, że czło­wiek dopiero żałuje po cza­sie, zamiast zapo­bie­gać. Doty­czy to nie tylko zdro­wia, ale wła­śnie urzą­dzeń, maszyn, pojaz­dów, z któ­rych korzy­stamy i które chcie­li­by­śmy mieć zawsze sprawne. Nie­stety to nie tak działa. Wszystko to o co nie będziemy dbać, po jakimś cza­sie będzie w złej kon­dy­cji. Tak jest wła­śnie w przy­padku tur­bo­sprę­żarki. Co więc należy robić?

Należy pamię­tać, aby pierw­sze kilo­me­try samo­cho­dem poko­nać spo­koj­nym tem­pem, by śro­dek smarny miał czas na roz­grza­nie. Osią­gnię­cie opty­mal­nej tem­pe­ra­tury zagwa­ran­tuje wła­ściwe sma­ro­wa­nie tur­bo­sprę­żarki i efek­tywne odpro­wa­dza­nie cie­pła.

Po dyna­micz­nej i dłuż­szej jeździe należy odcze­kać z wyłą­cza­niem sil­nika. Wir­nik potrze­buje kil­ku­dzie­się­ciu sekund, aby się schło­dzić. Wyłą­cze­nie jed­nostki napę­do­wej od razu po zatrzy­ma­niu skut­kuje prze­rwa­niem dopływu oleju i zatrzy­ma­niem jego pozo­sta­ło­ści w roz­grza­nym urzą­dze­niu. Pro­wa­dzi to do zwę­gle­nia środka smar­nego na łoży­skach tur­bo­sprę­żarki.

Jeśli będziemy wyłą­czać od razu sil­nik po dyna­micz­nej jeździe, pogor­szymy też chło­dze­nie tur­biny, cie­pło będzie tylko roz­pra­szane.

Pow­szech­nie sto­so­wany jest też sys­tem Star­t & Stop. Układ ten wspo­maga elek­tryczna pompa oleju pod­trzy­mu­jąca wła­ściwe ciśnie­nie w ukła­dzie pod­czas bez­czyn­no­ści jed­nostki napę­do­wej.

Zanie­czysz­cze­nia prze­do­stają się do tur­bo­sprę­żarki wraz z ole­jem lub z powie­trzem. Dla­tego należy bez­względ­nie prze­strze­gać wymian fil­trów.

w jaki sposób dbać o turbosprężarkę

Turbosprężarka pielęgnacja

Warto wery­fi­ko­wać szczel­ność prze­wodu łączą­cego filtr powie­trza z tur­biną.

Należy zadbać o odpo­wied­nią ilość środka smar­nego, gdyż im go mniej, tym gor­sze sma­ro­wa­nie i mniej efek­tywne odpro­wa­dza­nie cie­pła. Dodat­kowo należy pamię­tać o sto­so­wa­niu oleju o odpo­wied­nich para­me­trach.

Zbyt dłu­gie zwle­ka­nie z wymianą oleju skut­kuje dewa­sta­cją poszcze­gól­nych ele­men­tów sil­nika, w tym tur­bo­sprę­żarki.

Koniecz­nie musimy deli­kat­nie trak­to­wać zimny sil­nik. Tur­bo­sprę­żarka leży w spo­rej odle­gło­ści od głów­nej magi­strali ole­jo­wej. Nie wci­skamy gazu pod­czas uru­cha­mia­nia samo­chodu. W pierw­szych sekun­dach łoży­ska wir­nika prak­tycz­nie nie są sma­ro­wane.

Musimy regu­larnie wymie­niać fil­try powie­trza i uży­wać pro­duk­tów reno­mo­wa­nych firm, a uni­kać naj­tań­szych zamien­ni­ków.

Należy nie­zwłocz­nie usu­wać nie­szczel­no­ści w ukła­dzie dolo­to­wym, ale także nie­spraw­no­ści zaworu EGR, która może dopro­wa­dzić do podnie­sie­nia tem­pe­ra­tury spa­lin.

Naj­tań­sze fil­try czę­sto nie wytrzy­mują tru­dów eks­plo­ata­cji. Mogą być pozba­wione zaworu.

Reko­men­do­wane jest czysz­cze­nie lub wymiana prze­wodu fil­tra w magi­strali dopro­wa­dza­ją­cej olej do tur­biny co ok. 50–60 tys. km.

Warto także przyj­rzeć się prze­wo­dom pod­ci­śnie­nio­wym. Niesz­czel­no­ści mogą dopro­wa­dzić do wytwo­rze­nia nadmier­nego ciśnie­nia doła­do­wa­nia.

Tur­bo­sprę­żarka nie prze­pada za prze­sad­nie łagod­nym trak­to­wa­niem zespołu napę­do­wego. Korzy­sta­jąc wyłącz­nie z niskich obro­tów, sprzy­jamy gro­ma­dze­niu się osa­dów. Jeśli mamy taka moż­li­wość to naj­le­piej jest ją zoba­czyć i przyj­rzeć się poszcze­gól­nym ele­men­tom. Wizu­al­nie jeste­śmy w sta­nie w jakiś spo­sób oce­nić stan, jaki ma tur­bo­sprę­żarka. Nie­stety nie jeste­śmy w sta­nie oce­nić pre­cy­zyj­nie żywot­no­ści tur­bo­sprę­żarki, gdyż tak wiele czyn­ni­ków wpływa na jej pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie.

Źle eks­plo­ato­wana może nie wytrzy­mać nawet 100 tysięcy kilometrów. Jeżeli jed­nak samo­chód jeździ przede wszystkim po auto­stra­dach i jest nale­ży­cie trak­to­wany, nawet kil­ka­set tysięcy kilo­me­trów prze­biegu nie musi ozna­czać kresu życia turbo. Musimy zapa­mię­tać, że to, co zewnątrz może wyglą­dać dobrze, nie zawsze jest nie­na­ganne w środku. Prze­gląd samo­chodu jest bar­dzo ważny, gdyż może nas ochro­nić przed dużo więk­szymi kosz­tami napraw, a nawet wypad­kiem. Dbajmy zawczasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button