Czym różni się turbosprężarka BiTurbo od TwinTurbo?

 

 Wiemy, że ist­nieją poje­dyn­cze tur­bo­sprę­żarki wyko­rzy­sty­wane do zwięk­szania mocy sil­nika w samo­cho­dzie. Są one naj­po­pu­lar­niej­sze. Jed­nakże co się sta­nie, gdy w poje­ździe zasto­su­jemy inny typ tur­bo­do­ła­do­wa­nia. Czym różni się turbosprężarka BiTurbo od TwinTurbo?

Tur­bo­sprę­żarka to nie­zwy­kle przy­datny i powszechny mecha­nizm, lecz czę­sto nie­wy­star­cza­jący i nie­da­ją­cy zamie­rzo­nych efek­tów. Pro­du­cenci posta­no­wili opra­co­wać nowe sys­temy zwane wła­śnie BiTurbo oraz Twi­nTurbo. Mimo tego, iż te roz­wią­za­nia są do sie­bie podobne, to jed­nak ist­nieją mię­dzy nimi zna­czące róż­nice. Ludzie czę­sto je mylą, uwa­ża­jąc, że są takie same i prze­krę­cają ich nazwy. Warto poznać ich róż­nice i pro­cesy dzia­ła­nia, by być świa­do­mym tego, co mamy w swoim samo­cho­dzie. Przed zaku­pem pojazdu dowiedzmy się zawsze jakie mecha­nizmy w nim dzia­łają i jakie mamy z nich korzy­ści.

Czym różni się turbosprężarka BiTurbo od TwinTurbo?

Tur­bo­sprę­żarka Twi­nTurbo

W TwinTurbo zasto­so­wano dwie tur­bo­sprę­żarki. Mniej­sza pra­cuje na niskich obro­tach sil­nika (do 1500 obr. /min). Duża nato­miast, kiedy zwięk­szamy obroty, załą­cza się stop­niowo. Od pręd­ko­ści 2500 obr. /min odgry­wać decy­du­jącą rolę w pro­ce­sie napeł­nia­nia sil­nika.

Dzięki zasto­so­wa­niu dwóch róż­nych wiel­ko­ści tur­bo­sprę­ża­rek popra­wiono zakres efek­tyw­nej pracy urzą­dze­nia w całym zakre­sie obro­tów sil­nika. Mniej­sza tur­bo­sprę­żarka, cha­rak­te­ry­zu­jąca się małą bez­wład­no­ścią łopa­tek wyko­rzy­stuje zja­wi­sko „sprę­ża­nia wstęp­nego”, reali­zo­wa­nego przez więk­szą tur­bo­sprę­żarkę.

W Twi­nTurbo tylko jedna tur­bina jest nie­prze­rwa­nie napę­dzana przez spa­liny. Nato­miast załą­cza się ona w chwili odpo­wied­niego zapo­trze­bo­wa­nia na moc i napę­dza drugą.

Zaletą tej tech­niki jest to, że dzięki niskim obcią­że­niom strumień objętości spa­lin działa tylko na jedną tur­binę i m.in. zmniej­sza tur­bo­dziurę. Więk­sza tur­bo­sprę­żarka osiąga opty­malną prędkość obrotową jesz­cze zanim jest potrzebna. Doładowanie sekwencyjne (Twi­nTurbo) jest sto­so­wane zarówno w małych sil­ni­kach o pojem­no­ści poni­żej 2 litrów, jak i w dużych jed­nost­kach wie­lo­cy­lin­dro­wych. W doła­do­wa­niu rów­no­le­głym sil­nik musi mieć parzy­stą liczbę cylin­drów i raczej pojem­ność powy­żej 2,5 litra. Nato­miast w doła­do­wa­niu sekwen­cyj­nym jest to zupeł­nie obo­jętne.

Tur­bo­sprę­żarka BiTurbo

Czym różni się turbosprężarka BiTurbo od TwinTurbo? BiTurbo to sys­tem dwóch tur­bo­sprę­ża­rek dzia­ła­ją­cych rów­no­le­gle. Zasto­so­wa­nie jej popra­wia nadą­ża­nie pracy urzą­dze­nia doła­do­wu­ją­cego do zmien­nych warun­ków obcią­że­nia. Kiedy skró­cimy czas reak­cji tur­bo­sprę­żarki na chwi­lowe obcią­że­nie, wów­czas zakres jej pracy ulegnie zmniej­szeniu.

System BiTurbo jest cha­rak­te­ry­styczny dla sil­ników o więk­szej pojem­no­ści sko­ko­wej (ponad 2500 cm³). Sto­su­jąc ten mecha­nizm, czyli uży­cie dwóch rów­no­le­głych urzą­dzeń możemy zmi­ni­ma­li­zo­wać bez­wład­ność tur­bo­sprę­żarki, ale   także pokryć zapo­trze­bo­wa­nie na powie­trze dla sil­nika o więk­szej pojem­no­ści.

Dla­czego sys­tem BiTurbo nazy­wany jest rów­no­le­głym? Doty­czy to nie spo­sobu ich połą­cze­nia a tego, że pra­cują jed­nakowo i są takie same. W ukła­dach V6 czy V8 (sil­niki posia­da­jące 6 lub 8 cylin­drów) jedna tur­bo­sprę­żarka obsłu­guje cylin­dry z jed­nej czę­ści bloku, nato­miast druga, z dru­giej strony sil­nika.

turbosprężarka

Jakie są zalety i wady sto­so­wa­nia tur­bo­sprę­ża­rek?

Zalety:

 • więk­sza spraw­no­ści sil­nika, dzięki ener­gii gazów wyde­cho­wych.
 • sil­nik o okre­ślo­nej mocy ma mniej­sze roz­miary i masę.
 • niż­sze obroty mak­sy­mal­nego momentu obro­to­wego.
 • cylin­der jest lepiej opłu­ki­wany.
 • brak odczu­wal­nego spadku mocy w miarę spadku ciśnie­nia atmos­ferycznego.
 • tur­bo­sprę­żarka obniża emi­sję szko­dli­wych sub­stan­cji do atmos­fery.
 • zuży­cie paliwa maleje o 20–30%.

Wady:

 • wzrost tem­pe­ra­tury czyn­nika robo­czego.
 • wyda­tek tur­bo­sprę­żarki nie zawsze jest dobrany opty­mal­nie do obcią­że­nia.
 • więk­sza zło­żo­ność i przez to awa­ryj­ność sil­nika.
 • szyb­sze zuży­cie pod­ze­spo­łów sil­nika.
 • w star­szych kon­struk­cjach wystę­puje zja­wi­sko turbodziury.
 • nara­że­nie na wyso­kie koszty naprawy.

Tur­bo­dziura – wyczu­walne opóź­nie­niu reak­cji sil­nika doła­do­wa­nego na naci­śnię­cie pedału gazu. To zja­wi­sko wystę­puje tylko w sil­ni­kach z turbosprężarką. Przez pro­du­cen­tów aut nie­po­żą­dane są szarp­nię­cia pod­czas pracy tur­biny z pełną mocą. Tur­bo­dziura powstaje rów­nież w momen­cie zamy­ka­nia prze­pust­nicy, czyli np. w trak­cie hamo­wa­nia, zwal­nia­nia lub zmiany prze­ło­żeń.

Turbosprężarka, BiTurbo, TwinTurbo — tak czy nie?

BiTurbo, Twi­nTu­bro czy zwy­kłe tur­bo­sprę­żarki mają swoje wady, zapewne jak wszystko, Jed­nakże powin­ni­śmy się sku­pić na tym, że jed­nak tych zalet jest wię­cej. Ciężko jest zde­cy­do­wać, który typ jest lep­szy, ponie­waż każdy ma w sobie coś pożą­da­nego. Jed­nakże myślimy, że jeśli sto­imy przed wybo­rem czy kupo­wać samo­chód z turbo uwa­żamy, że warto wybrać te opcje. Wszystko pod warun­kiem, że będziemy dbać o cały jej mecha­nizm, by nie obcią­żyć się wyso­kimi kosz­tami napraw. Nie­mal wszyst­kie obec­nie pro­du­ko­wane silniki wysokoprężne są sil­ni­kami tur­bo­do­ła­do­wa­nymi. Naj­gor­sze co możemy zro­bić to kupno pojazdu bez świa­do­mo­ści i braku wie­dzy na temat jego mecha­ni­zmów. Jeśli będziemy zazna­jo­mieni z tym, co się w nim znaj­duje, nic już nie powinno nas zasko­czyć w przy­padku uste­rek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button